Dấu trang iCloud Dấu trang iCloud

Giữ cho dấu trang Chrome của bạn trên Windows được cập nhật với dấu trang Safari trên iPhone, iPad và máy Mac của bạn.

Dấu trang iCloud is also known as: iCloud Bookmarks.

Rating: 3.50 (3,941)
+2 new ratings vs 1 week ago
Users: 6,000,000+
Version: 2.1.2 (Last updated: 2022-01-04)
Size: 52.54K
Email:
Click to see
Risk level: Moderate risk
iCloud lưu trữ các dấu trang web để chúng có sẵn ở mọi nơi mà bạn truy cập — trên iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac và PC của bạn. Vì vậy, khi sử dụng các thiết bị, bạn có thể chuyển đổi mọi thứ mà không làm xáo trộn.

Lưu ý:
Phần mở rộng Dấu trang iCloud cho Chrome là dành cho Windows.

http://www.apple.com/legal/sla/docs/iCloudControlPanel.pdf
Related extensions
341 100,000+
19 10,000+
163 30,000+
145 40,000+
241 10,000+
564 1,000,000+
400 100,000+