FBVN - Lọc bạn bè không tương tác FBVN - Lọc bạn bè không tương tác

Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí.

FBVN - Lọc bạn bè không tương tác is also known as: FBVN - Lọc bạn bè không t��ơng tác.

This extension was removed from Chrome Web Store on 2021-11-24
By: QUYHP
Rating: 4.76 (321)
Users: 60,000+
Version: 2.1.6 (Last updated: 2021-11-17)
Size: 2.02M
Email:
Click to see
❖ Lọc bạn bè Facebook của bạn theo điều kiện:
Mức độ tương tác với bạn: Lượt thả cảm xúc, bình luận, không tương tác.
Tài khoản của bạn bè đang bị khóa hoặc vô hiệu hóa.
Giới tính, tên chứa ký tự đặc biệt, không có ảnh đại diện.
Số lượng bạn bè, số lượng bạn chung.
Quốc gia không phải Việt Nam.
Khu vực hiện đang sinh sống.
Không đăng bài trong một khoảng thời gian.
❖ Giao diện dễ sử dụng, tìm kiếm bạn bè và hủy kết bạn nhanh chóng.
❖ Xem lại lịch sử bạn bè đã lọc.
❖ Xem thông tin tài khoản: ID, Access Token.
Related extensions