Skroutz Sponsored Blocker

Skroutz Sponsored Blocker

Κρύβει τα Sponsored προϊόντα

  • Skroutz Sponsored Blocker
  • Skroutz Sponsored Blocker
What is Skroutz Sponsored Blocker?
Skroutz Sponsored Blocker is a Chrome extension that hides sponsored products on Skroutz. Normally, sponsored products are shown first, even if they don't have the lowest price. This extension displays the same products starting from the minimum possible price, allowing you to avoid seeing sponsored items.
Stats
Users: 91
Rating: 5.00 (3)
Version: 0.0.4 (Last updated: 2022-12-27)
Creation date: 2022-11-04
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • scripting
Host permissions:
  • https://www.skroutz.gr/*
Size: 8.03K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Κρύβει όσα προϊόντα είναι Sponsored στο Skroutz. Κανονικά (ως Sponsored) εμφανίζονται πρώτα μερικά προϊόντα συγκεκριμένων καταστημάτων που όμως (συνήθως) δεν έχουν τη χαμηλότερη τιμή. Πιο κάτω εμφανίζονται τα ίδια προϊόντα ξεκινώντας από την ελάχιστη δυνατή τιμή. Οπότε αν δε θέλετε να βλέπετε τα Sponsored προϊόντα, εγκαταστείστε το Skroutz Sponsored Blocker!

User reviews
Άψογο!
by alex zarabandi alex zarabandi, 2023-03-22

Όντως λειτουργεί. Τέλειο!
View all user reviews
Safety
Risk impact

Skroutz Sponsored Blocker is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Skroutz Sponsored Blocker has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Skroutz Sponsored Blocker: