Emoji Kitchen Saver

Emoji Kitchen Saver

chrome extension mixed emoji saver

  • Emoji Kitchen Saver
  • Emoji Kitchen Saver
Stats
Users: 96 ▲ 2
Rating: 5.00 (6)
Version: 0.0.1 (Last updated: 2023-09-21)
Creation date: 2023-09-19
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: High risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • storage
Size: 303.10K
URLs: Website
Stats date:

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

A simple emoji saver which help people to save mixed emoji from emoji kitchen

User reviews
Ứng dụng thật tuyệt vời, tôi như cảm thấy vui sướng như được sinh ra lần nữa vậy
by Pặc Pặc Nguyễn Pặc Pặc Nguyễn, 2023-09-20

Xài cũng tiện
by Bách Phạm Xuân Bách Phạm Xuân, 2023-09-20

Thật tuyệt vời khi bạn đã tìm thấy tiện ích mở rộng "Mixed Emoji Saver" trên Chrome và cảm thấy nó hoàn hảo! Tiện ích mở rộng này có thể giúp bạn quản lý và tiết kiệm biểu tượng cảm xúc hỗn hợp từ nhà bếp và các nguồn khác một cách tiện lợi. Sử dụng nó để thêm sự sắp xếp và linh hoạt cho biểu tượng cảm xúc của bạn trong trình duyệt Chrome. <3
by Hoài Nam Dương Hoài Nam Dương, 2023-09-20
View all user reviews
Safety
Risk impact

Emoji Kitchen Saver may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Emoji Kitchen Saver may not be trust-worthy. Avoid installing if possible unless you really trust this publisher.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Emoji Kitchen Saver: