VL Quiz

VL Quiz

Tiện ích hỗ trợ sinh viên làm bài Quiz Văn Lang University

VL Quiz
Stats
Users: 102 ▼ -4
Rating: 5.00 (1)
Version: 1.0.1 (Last updated: 2024-02-24)
Creation date: 2024-02-23
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • storage
Host permissions:
  • *://moodle.domain.net/*
  • *://elearning.vanlanguni.edu.vn/*
  • *://vl.hotrohoctap.net/*
  • *://elearning.vlu.edu.vn/mod/quiz/*
Size: 429.06K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

QuizMaster Văn Lang là một ứng dụng hỗ trợ học tập đặc biệt được thiết kế để giúp sinh viên trường Đại học Văn Lang trong việc chuẩn bị và thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến. Tiện ích này cung cấp một loạt công cụ giúp sinh viên ôn tập hiệu quả, quản lý thời gian, và thậm chí là thực hành trả lời các câu hỏi mẫu trước khi thực sự

User reviews
good
by Thế Sơn Nguyễn Thế Sơn Nguyễn, 2024-03-19
View all user reviews
Safety
Risk impact

VL Quiz is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

VL Quiz is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to VL Quiz: