MindSky MindSky

Mở rộng tâm trí của bạn.

Rating: 3.74 (34)
Users: 3,000+
Version: 0.7 (Last updated: 2017-08-30)
Size: 43.81K
Website: http://mind.im/
Permissions:
Ghi chép. Đặt lời nhắc nhở. Xuất bản blog và trang web.

Thiết kế phong cách bản đồ độc đáo giúp bạn tổ chức.

• Chủ đề
• Ghi chú phong phú
• Danh sách
• Nhắc nhở
• Đánh dấu + Chia sẻ
• Đồng bộ hóa với thiết bị của bạn
• Trình biên tập ban ngày + ban đêm
• Blog + Website xuất bản
• Miễn phí
Related extensions
52,101 10,000,000+
25,506 10,000,000+
8,445 10,000,000+
11,108 10,000,000+
3,158 7,000,000+
@HP
192 6,000,000+
7,557 5,000,000+
4,344 5,000,000+
1,619 3,000,000+
1,974 3,000,000+
98 2,000,000+
11,931 2,000,000+