GiaSoc24h.com - Tiện ích tìm kiếm mã giảm giá GiaSoc24h.com - Tiện ích tìm kiếm mã giảm giá

Cung cấp danh sách các mã giảm giá cho từng sản phẩm trên Shopee.

GiaSoc24h.com - Tiện ích tìm kiếm mã giảm giá is also known as: GiaSoc24h.com - Mã giảm giá Shopee, GiaSoc24h.com - Tiện ích tìm kiếm mã giảm gi��.

Rating: 4.22 (18)
Users: 3,000+
Version: 1.2.1 (Last updated: 2021-11-07)
Size: 80.59K
Email:
Click to see
Permissions:
Cung cấp danh sách thông tin các mã giảm giá Shopee, mã miễn phí vận chuyển, mã miễn phí vận chuyển có thể áp dụng cho mỗi sản phẩm trên Shopee.
* Sử dụng phiên bản web khi tìm kiếm trên thiết bị di động:
https://giasoc24h.com/ma-giam-gia-shopee
----------------------------------------------------
Nội dung cập nhật
* Phiên bản 1.2.1
- Thêm tính năng hiển thị giá trước Flash Sale (trong trang sản phẩm) đối với các sản phẩm đang Flash Sale
- Cải thiện hiệu suất

* Phiên bản 1.2.0
- Cải thiện tốc độ tìm kiếm

Nội dung cập nhật
* Phiên bản 1.1.1
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.1.0
- Thêm tính năng hiển thị nâng cao Flash Sale
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.10
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.9
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.8
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.7
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.6
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.5
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.4
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.3
- Sửa lỗi

* Phiên bản 1.0.2
- Thêm tính năng tìm kiếm sản phẩm liên quan

* Phiên bản 1.0.1
- Sửa lỗi lưu mã miễn phí vận chuyển

* Phiên bản 1.0.0
- Tạo mới
Related extensions