Compare Chrome extensions: 네이버 동영상 플러그인 vs KB2A Tool

Highlights
  • 네이버 동영상 플러그인 has 3,930,000+ more weekly active users than KB2A Tool.
  • 네이버 동영상 플러그인 has 2.50 lower average rating than KB2A Tool.
  • 네이버 동영상 플러그인 has been rated 1,961 more times than KB2A Tool.
  • The size of 네이버 동영상 플러그인 is 0.08% the size of KB2A Tool.
네이버 동영상 플러그인 네이버 동영상 플러그인 Stats KB2A Tool KB2A Tool
4,000,000+ User count 70,000+
1.65 Average rating 4.15
2,057 Rating count 96
2019-01-29 Last updated 2022-03-26
5.78K Size 7.17M
1.0.1.8 Version 2.67
Short description
네이버 동영상 서비스 이용을 위한 확장 프로그램 An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
네이버 동영상 플러그인을 이용해 네이버의 다양한 동영상 서비스를 즐겨보세요!
크롬 브라우저에서 네이버 동영상 서비스 이용을 위해서는 네이버 동영상 플러그인의 설치가 필요합니다. 
 
2015년 9월 부터 크롬브라우져에서 NPAPI 지원이 중지되어 “네이버 동영상 플러그인” 설치 후 아래의 동영상 서비스를 이용해주세요.  
1. 네이버 라이브 스트리밍 : 스포츠, 네이버TV, 뉴스 등 생중계 서비스 HD 화질 시청
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo