SHub - Chống phát hiện chuyển tab SHub - Chống phát hiện chuyển tab

Chống phát hiện chuyển tab, thu nhỏ màn hình

Rating: 4.90 (30)
+1 new ratings vs 1 day ago
+1 new ratings vs 1 week ago
Users: 3,000+
Version: 1.0.0 (Last updated: 2021-09-02)
Size: 7.52K
Email:
Click to see
Permissions:
Chức năng:
Chống theo dõi, phát hiện chuyển tab, thu nhỏ màn hình khi làm bài tập SHub.edu.vn
Related extensions