Google Bản vẽ Google Bản vẽ

Tạo hình dạng và đồ thị

Google Bản vẽ is also known as: Google Drawings.

Rating: 4.25 (3,155)
+1 new ratings vs 1 week ago
Users: 7,000,000+
+2M vs 1 week ago
Version: 1.1 (Last updated: 2015-09-25)
Size: 25.39K
Email:
Click to see
Risk level: Safe
"Thêm màu nào đó vào tài liệu, bản trình bày và trang web của bạn một cách dễ dàng để tạo biểu đồ và đồ thị.

Cùng thực hiện công việc
Dựng biểu đồ, sơ đồ bố trí, tạo lưu đồ, sau đó dễ dàng thêm chúng vào các tài liệu khác hoặc nhúng vào trang web.

Bạn muốn nhận xét?
Nhận xét về một hình hoặc hộp văn bản để đưa ngữ cảnh vào thảo luận của bạn. Gửi thông báo qua email bằng cách thêm ai đó vào nhận xét.  

Truy cập mọi lúc, mọi nơi
Mọi bản vẽ của bạn tự động được lưu và lưu trữ vào Google Drive. Truy cập bản vẽ mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào."
Related extensions
52,077 10,000,000+
25,490 10,000,000+
8,436 10,000,000+
11,096 10,000,000+
3,155 7,000,000+
7,554 5,000,000+
4,346 4,000,000+
1,622 3,000,000+
1,981 3,000,000+
3,290 1,000,000+