PowerPoint Online PowerPoint Online

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bản trình bày PowerPoint. Làm việc với những người khác trong thời gian thực.

Rating: 3.68 (1,983)
+2 new ratings vs 1 week ago
Users: 3,000,000+
Version: 2.0 (Last updated: 2016-10-04)
Size: 1.65M
Email:
Click to see
Privacy policy: http://aka.ms/privacy
Risk level: Safe
Office Online kết hợp các tính năng phổ biến nhất của Office và khả năng đồng tác giả, do đó, các nhóm ở trường và ở nhà có thể cộng tác trên tài liệu, bản trình bày và bảng tính được chia sẻ. 
Office Online cũng hoạt động với các ứng dụng Office được cài đặt trên máy tính để bàn của bạn nên bạn có thể chọn cách làm việc mà bạn muốn. Sử dụng Office Online để tự động cộng tác với đồng tác giả trong thời gian thực hoặc nếu bạn đã có Office, hãy tiếp tục làm việc với tính năng đầy đủ của các ứng dụng Word, PowerPoint và Excel đã được cài đặt trên PC hoặc trên máy Mac của bạn. 
Bắt đầu đơn giản; 
• Tạo tài liệu, bảng tính và bản trình bày trực tuyến hoặc với phiên bản Office dành cho máy tính để bàn
• Lưu chúng trực tuyến trong OneDrive
• Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực
Related extensions
52,063 10,000,000+
25,480 10,000,000+
8,428 10,000,000+
11,087 10,000,000+
3,154 7,000,000+
7,553 5,000,000+
4,349 5,000,000+
1,622 3,000,000+
1,983 3,000,000+
3,288 1,000,000+