Mahjong Gardens Mahjong Gardens

Kết hợp phần giống hệt nhau và loại bỏ tất cả chúng từ bảng. Chúc may mắn và vui vẻ!

Rating: 4.49 (37)
Users: 3,000+
Version: 2.0.1.28 (Last updated: 2016-10-29)
Size: 38.02K
Permissions:
Kết hợp phần giống hệt nhau và loại bỏ tất cả chúng từ bảng. Chúc may mắn và vui vẻ!
Related extensions