Sao chép và Dán trên Office Online Sao chép và Dán trên Office Online

Sử dụng bảng tạm trong Office Online để bạn có thể cắt, sao chép và dán từ menu bấm chuột phải và từ thanh ruy băng.

Sao chép và Dán trên Office Online is also known as: Office - Enable Copy and Paste.

Rating: 3.49 (234)
-0.01 vs 1 week ago
Users: 8,000,000+
+1,000K vs 1 week ago
Version: 0.1.11.3 (Last updated: 2021-11-24)
Size: 47.01K
Email:
Click to see
Privacy policy: http://aka.ms/privacy
Risk level: Probably safe
Cài đặt phần mở rộng miễn phí này để cho phép Office Online truy nhập vào bảng tạm của hệ thống để bạn có thể cắt, sao chép và dán từ menu bấm chuột phải và từ thanh ruy băng. Bạn chỉ có thể sử dụng các phím tắt này để cắt, sao chép và dán trong Chrome nếu không có phần mở rộng này:

Trên PC:
Cắt: Control + X
Sao chép: Control + C
Dán: Control + V

Trên Mac:
Cắt: Command + X
Sao chép: Command + C
Dán: Command + V
Related extensions