Prodigy Hacking Extension (PHEx) Prodigy Hacking Extension (PHEx)

Compare Chrome extensions: Prodigy Hacking Extension (PHEx) vs KB2A Tool
Highlights
  • Prodigy Hacking Extension (PHEx) has 30,000+ more weekly active users than KB2A Tool.
  • Prodigy Hacking Extension (PHEx) has 0.47 lower average rating than KB2A Tool.
  • Prodigy Hacking Extension (PHEx) has been rated 342 more times than KB2A Tool.
  • The size of Prodigy Hacking Extension (PHEx) is 0.52% the size of KB2A Tool.
Prodigy Hacking Extension (PHEx) Prodigy Hacking Extension (PHEx)
Stats KB2A Tool KB2A Tool
100,000+ User count 70,000+
3.67 Average rating 4.15
438 Rating count 96
2022-01-25 Last updated 2022-03-26
37.06K Size 7.17M
2.1.8 Version 2.67
Short description
PHEx is an extension made to raise awareness of security issues for Prodigy An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
The goal of the Prodigy Hacking Organization is to raise awareness of the game security issues that SMARTeacher has blatantly ignored. This is a Chrome extension that allows users of SMARTeacher products (currently: Prodigy) to explore security issues within the game without exposing any functionality that could be damaging to another user's expierence.

For more information, see https://prodigyhacking.com

We do NOT collect any information on you or anything else. We do not see profits from you or anyone else.
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo