EditThisCookie EditThisCookie

EditThisCookie là chương trình quản lý cookie. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa, tìm kiếm, bảo vệ và chặn cookies trên các website!

Rating: 4.42 (11,517)
+1 new ratings vs 1 week ago
Users: 2,000,000+
Version: 1.6.3 (Last updated: 2020-11-22)
Size: 1.42M
Email:
Click to see
Risk level: High risk
Trình quản lý cookie đầu tiên tốt nhất cho Google Chrome.
★ Chỉnh sửa các tập tin cookie
★ Xóa các cookie
★ Thêm một cookie mới
★ Tạo các cookie
★ Tìm kiếm các cookie
★ Bảo vệ các tập tin cookie (các tập tin cookie chỉ đọc)
★ Chặn các cookie (lọc cookie)
★ Xuất các cookie trong JSON, tập tin cookie Netscape (hoàn hảo cho wget và curl), Perl :: LPW
★ Nhập các cookie trong JSON
★ Giới hạn ngày hết hạn tối đa của bất kỳ cookie nào
★ Cải thiện hiệu suất, loại bỏ các cookie cũ
★ Nhập cookies.txt
Related extensions
32 6,000+
170 600,000+
4,269 100,000+
39 90,000+
749 100,000+
37 30,000+
16 80,000+
196 40,000+
1 20,000+