KB2A Tool KB2A Tool

Compare Chrome extensions: KB2A Tool vs Udemy Downloader
Highlights
  • KB2A Tool has 38,613+ more weekly active users than Udemy Downloader.
  • KB2A Tool has 0.13 higher average rating than Udemy Downloader.
  • KB2A Tool and Udemy Downloader both have been rated 96 times.
  • The size of KB2A Tool is 1193.21% the size of Udemy Downloader.
KB2A Tool KB2A Tool
Stats Udemy Downloader Udemy Downloader
70,000+ User count 31,387+
4.15 Average rating 4.02
96 Rating count 96
2022-03-26 Last updated 2021-04-26
7.17M Size 601.09K
2.67 Version 3.1
Short description
An extension help you use facebook more conveniently Udemy downloader extension.
Full summary
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more
- In this user-friendly chrome extension, you can download the lecture videos in the course content you have already bought on Udemy collectively or individually.

- If you turn off the "ask where to save before downloading" feature in Chrome settings, you can download in a categorized way.
   (You can change the settings on "chrome://settings/downloads")
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo