KB2A Tool KB2A Tool

Compare Chrome extensions: KB2A Tool vs PictureMate - View tagged FB pics
Highlights
  • KB2A Tool has 32,871+ fewer weekly active users than PictureMate - View tagged FB pics.
  • KB2A Tool has 0.12 higher average rating than PictureMate - View tagged FB pics.
  • KB2A Tool has been rated 5,465 less times than PictureMate - View tagged FB pics.
  • The size of KB2A Tool is 89.30% the size of PictureMate - View tagged FB pics.
KB2A Tool KB2A Tool
Stats PictureMate - View tagged FB pics PictureMate - View tagged FB pics
70,000+ User count 102,871+
4.15 Average rating 4.02
96 Rating count 5,561
2022-03-26 Last updated 2020-02-27
7.17M Size 8.03M
2.67 Version 3.1.14
Short description
An extension help you use facebook more conveniently View hidden tagged photos of anyone without being friends (This is a NON-official Facebook app)
Full summary
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more
Disclaimer: This is NOT an official Facebook app.

PictureMate is a single button on Chrome for you to find publicly tagged photos of anyone on Facebook or other social media sites without requiring to be friends with them

To use:
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo