KB2A Tool KB2A Tool

Compare Chrome extensions

Select a Chrome extension to compare against KB2A Tool. You can compare user count, rating, size, last update time, permissions, screenshots, historical trends, and more!

Compare KB2A Tool vs J2TEAM Security
Compare KB2A Tool vs eJOY English - Learn with Movies
Compare KB2A Tool vs Học English cùng gái xinh
KB2A Tool KB2A Tool
Stats
70,000+ User count
4.15 Average rating
96 Rating count
2022-03-26 Last updated
7.17M Size
2.67 Version
Short description
An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo