Adblock til Youtube™ Adblock til Youtube™

Fjerner annoncer på Youtube™.

Ⓘ Om
Adblock for Youtube ™ er en indholdsfiltrering og annonceblokerende browserudvidelse, der blokerer alle annoncer på Youtube ™. Det giver brugerne mulighed for at forhindre sideelementer, som f.eks. Annoncer, at blive vist.
Banner, Ad-Clips eller endda preroll-annoncer, som du normalt ser før den aktuelle video på Youtube, er blokeret af denne udvidelse.

Funktioner:
 + blokerer annoncer, banner og popups
 + blokering af annoncer på eksterne websteder, som indlæser Youtube
 + forhindre preroll-annoncer fra at indlæse på Youtube

Teknologien er simpelthen baseret på adblockering af filterlister, der blokerer eksterne annonceadresser på Youtube. Vi ændrer ikke noget på selve hjemmesiden.
Adblock for Youtube øger ydeevnen til at indlæse websteder (uden annoncer og sporing)

Det er gratis at downloade og bruge!

----------------------------------

✓ Tilladelser og privatliv

Ligesom alle annonceblokerende udvidelser har vi brug for standardrettigheder på alle websteder for at fjerne annoncer eller popups, f.eks. På indlejrede Youtube-videoer.

Google viser denne meddelelse på installationen "Læs og skift alle dine data på de websteder, du besøger".

Enhver videoadblock-detektion sker på din computer, og vi kan ikke se eller spore.

Du er velkommen til at gennemgå vores open source-kode, som er under GPL3-licens eller sende os en besked på supportfanen!

----------------------------------

★ Anmeldelser - Brugere (vi er stolte af)

Eric Jones - ★★★★★
"Jeg har glemt, hvad Youtube-annoncer ligner"

Lea C. - ★★★★★
"Glad og tak! Great Adblock produkt til Youtube. Blokerer alle de nødvendige irriterende annoncer og reklamer. "

Marcel - ★★★★★
"Gør Youtube sjovt igen. Jeg kan godt lide at lytte til genren "true scary story", og Youtube synes at droppe en annonce under disse bogstaveligt hvert 30. sekund. Jeg kan endelig nyde dem igen! Tak Adblock Youtube! "

Dean Usikayo. - ★★★★★
"Jeg elsker Ad Block til Youtube. Det er også det bedste. Ikke flere annoncer. Jeg bruger nogle andre adblock-udvidelser, men de fleste af dem savner blokerende preroll-annoncer på Youtube."

Steva Palchow - ★★★★★
"Fremragende Ad Blocker for Youtube! 1 Blokeret alle uønskede og irriterende annoncer! Jeg kan ikke leve uden annoncer på Youtube igen"

Micha - ★★★★★
"Desværre har jeg ikke råd til Youtube Premium, men blev så distraheret med alle disse annoncer, at jeg springede over mange Youtube videoer! Jeg er glad for at bruge Adblock for Youtube til at gøre Youtube godt igen (uden så mange annoncer og gratis "


----------------------------------

 Changelog (nyeste først):

5.0.9 - mindre fejlrettelser. Opdateret materiale ui
5.0.8 - opgraderede annonceblok deps med indlejrede videoer
5.0.0 - fuldstændig omskrivning af Adblock for Youtube for at være i overensstemmelse med vilkårene for Google Extension Webstore

4.8.3 - Flyt til direkte import af adblock filterlister
4.8.3 - opdaterede lokaliteter, faste adblock værktøjskasse afhængigheder
4.5.0 - fjernet nogle ubrugte filer og youtube filterlister i CRX-pakken.
4.4.1 - faste tilfælde advarsler og tilføjet manglende dotenv dep
4.3.9 - deaktiveret eval til at indlæse adblocket til Youtube-liste / urls.
4.3.8 - fjernet adblock webextension polyfill komplet
4.1.0 - mindre fix materiale ui design på Youtube.
4.0.5 - forbedret installationsside til adblock onboarding.
4.0.3 - Oprydning af kode kodificering (CWS-kompatibel)


3.7.1 - fast tilfælde advarsel for Adblock på Youtube
3.6.2 - opdaterede adblock filterlister til Youtube og eksterne websteder
3.5.0 - opdaterede lokaliteter fjernet forældede adblock html om side
3.4.0 - komplet adblock teknologi omskrivning, renere kode :)


Denne Chrome Webshop bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der er placeret på din computer, for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugere bruger webstedet.
Oplysningerne fra cookien om din brug af hjemmesiden vil blive overført til og gemt af Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse blive afkortet inden for EU's medlemsstater eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde bliver hele IP-adressen først overført til en Google-server i USA og afkortet der. IP-anonymisering er aktiv på denne hjemmeside.
Google vil bruge disse oplysninger på vegne af operatøren af ​​denne hjemmeside med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet for webstedsoperatører og give dem andre tjenester vedrørende websitet og internetbrug. IP-adressen, som din browser udsender inden for rammerne af Google Analytics, vil ikke blive forbundet med andre data, som Google har. Du kan nægte brugen af ​​cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge hele denne funktionalitet.
Du kan også fravælge at blive sporet af Google Analytics med virkning for fremtiden ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Addon til din nuværende webbrowser.

----------------------------------
English version:

ⓘ About
Adblock for Youtube™ is a content filtering and ad blocking browser extension which blocks all ads on Youtube™. It allows users to prevent page elements, such as advertisements, from being displayed. 
Banner, Ad-Clips or even preroll ads you usually see before the actual video on Youtube are blocked by this extension.

Features:
 + blocks ads, banner and popups
 + blocking of ads on external sites which load Youtube
 + prevent preroll ads from loading on Youtube

The technology is simply based on adblocking filterlists which blocks external ad urls on Youtube. We do not change anything on the website itself.
Adblock for Youtube boosts the performance to load websites (without ads and tracking)

It is free to download and use!

----------------------------------

✓ Permissions & Privacy

Like all ad-blocking extensions we do need default permissions on every website to remove ads or popups for example on embedded Youtube videos.

Google displays this message on installation "Read and change all your data on the websites that you visit". 

Any video adblock detection happens on your computer and we do not see or track.

You are welcome to review our open source code which is under the GPL3 License or send us a message in the support tab!

----------------------------------

★ Reviews - Users (we are proud of)

Eric Jones - ★★★★★
„I forgot what Youtube Ads look like“

Lea C. - ★★★★★
„Happy and Thank you! Great Adblock product for Youtube. Blocks all the necessary annoying ad pops and commercials..“

Marcel - ★★★★★
„Makes Youtube enjoyable again. I like to listen to the "true scary story" genre, and Youtube seems to drop an ad during those literally every 30 seconds. I can finally enjoy them again! Thank you Adblock Youtube!“

Dean Usikayo. - ★★★★★
"I love Ad Block for YoutubeIt's brilliant! It's also the best. No more ads. I use some other adblock extensions, but most of them miss blocking preroll ads on Youtube.“

Steva Palchow - ★★★★★
"Excellent Ad blocker for Youtube!1 Blocked all the unwanted & irritating ads! I cannot live without Ads on Youtube again„

Micha - ★★★★★
„Unfortunately i cannot afford Youtube Premium but got so distracted with all those ads, that i skipped many Youtube Videos! I am happy to use Adblock for Youtube to make Youtube great again (without so many ads and for free„


----------------------------------

 Changelog (latest first):

5.0.9 -  minor Bugfixes. Updated material ui
5.0.8 -  upgraded ad block deps with embedded videos
5.0.0 -  complete rewrite of Adblock for Youtube to be compliant with the Google Extension Webstore Terms

4.8.3 -  move to direct imports of adblock filterlists
4.8.3 -  updated locales, fixed adblock toolbox dependencies
4.5.0 -  removed some unused files and youtube filterlists of CRX package.
4.4.1 -  fixed case warnings and added missing dotenv dep
4.3.9 -  disabled eval for loading the adblock for Youtube list / urls.
4.3.8 -  removed adblock webextension polyfill completly
4.1.0 -  minor fix material ui design on Youtube.
4.0.5 -  improved install page for adblock onboarding.
4.0.3 -  cleaned up code minification (CWS compliant)


3.7.1 -  fixed case warning for Adblock on Youtube
3.6.2 -  updated adblock filterlists for Youtube and external sites
3.5.0 -  updated locales removed obsolete adblock html about page
3.4.0 -  complete adblock technology rewrite, cleaner code :)


This Chrome Webstore uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.
The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.
You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 or you can uninstall this extension. Thank you.
Related extensions