InFormEnter+ InFormEnter+

Điền vào form cao cấp

Rating: 3.18 (33)
Users: 3,000+
Version: 0.886 (Last updated: 2021-06-29)
Size: 66.43K
Email:
Click to see
Permissions:
InFormEnter thêm một biểu tượng nhỏ, có thể nhấp được bên cạnh mọi trường đầu vào trong một biểu mẫu web, từ đó bạn có thể chọn mục được chèn vào - không cần nhập. Nó có hỗ trợ hồ sơ, đồng bộ dữ liệu, phím tắt, built-in mật khẩu máy phát điện, điền điền vào nhiều lĩnh vực cùng một lúc.
Đối với tự động điền vào mẫu sử dụng một addon: AutoFormer +
Related extensions