Tài liệu Tài liệu

Tạo và chỉnh sửa tài liệu

Tài liệu is also known as: Docs.

Rating: 4.27 (25,490)
-2 rating count vs 1 week ago
Users: 10,000,000+
Version: 0.10 (Last updated: 2017-10-12)
Size: 23.28K
Email:
Click to see
Risk level: Safe
"Documents giữ mọi thứ và mọi người trên cùng một trang. Thêm cây atisô vào danh sách mua sắm chia sẻ hoặc hoàn thiện kế hoạch kinh doanh của bạn từ hành lang trước cuộc họp, ngay từ thiết bị di động của bạn.

Cùng thực hiện công việc 
Chỉnh sửa tài liệu với bạn bè và xem những thay đổi khi họ nhập.

Bạn muốn nhận xét?
Nhận xét về một từ, một đoạn hoặc một hình ảnh để đưa ngữ cảnh vào thảo luận của bạn. Gửi thông báo qua email bằng cách thêm ai đó vào nhận xét.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi
Mọi tài liệu của bạn tự động được lưu và lưu trữ vào Google Drive. Truy cập, tạo và chỉnh sửa tài liệu mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào. Đồng thời, bạn có thể mở và chỉnh sửa các loại tệp khác mà không cần bất kỳ phần mềm đặc biệt nào."
Related extensions
52,077 10,000,000+
25,490 10,000,000+
8,436 10,000,000+
11,096 10,000,000+
3,155 7,000,000+
7,554 5,000,000+
4,346 4,000,000+
1,622 3,000,000+
1,981 3,000,000+
3,290 1,000,000+